พระอาจารย์อจโล-สำนักสงฆ์อานันทคีรี

//พระอาจารย์อจโล-สำนักสงฆ์อานันทคีรี

พระอาจารย์อจโล-สำนักสงฆ์อานันทคีรี

          พระพุทธรูปแกะสลัก จากหยกขาว ณ สำนักสงฆ์อานันทคีรี อำเภอเขาค้อ จังวัดเพชรบูรณ์

                      พระพุทธรูปแกะสลัก ได้เริ่มแกะสลักพระพุทธรูปที่จะนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานในศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ และเมื่อทางทีมงานได้จัดทำเสร็จสิ้นลงแล้ว  ทางทีมงาน ลานนาแกะสลักได้มีโอกาส ไปทำการติดตั้ง พระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวองค์นี้ ที่ สำนักสงฆ์อานันทคีรี  (วัดป่าสายหลวงพ่อชา) ของพระอาจารย์อจโล คำพูดเล็กๆๆน้อยๆที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้กับทางทีมงาน ทำให้ทีมงานมีความปลื้มใจเป็นอย่างมากและมีกำลังใจเพิ่มขึ้นในการต่อยอดพระพุทธศาสนา

 

      “นึกไม่ถึงว่าเมืองไทยจะมีคนตั้งใจแกะพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิตในรูปแบบที่อาตมาต้องการได้ ทึ่งมากกับงานแกะสลักที่ออกมางดงามตามที่พระอาจารยได้คิดไว้ บวกกับการบริการของทีมงานที่น่ารักทุกคน เอาใจใส่ ทุกรายละเอียดของงาน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกินที่จะนำมาแกะ ขอให้ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงตลอดไป เป็นกำลังใจให้ ”              

                                                                                                                                                                                               -พระอาจารย์อจโล-

ทางวัดหวังว่าพระพุทธรูปแกะสลักองค์นี้จะช่วยสร้างเสริมความศรัทธาและความดีงามในจิตใจของทุกๆท่านที่ได้มาเยือนศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่นี้

ถ้าจะกล่าวไปนั้น “พระพุทธรูป” คือพุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธรูปนั้น ได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นศิลปวัตถุโบราณ ณ ประเทศอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จนถึงกับยกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปที่จะใช้เป็นที่เคารพบูชา มีเพียงปูชนียวัตถุที่สร้างไว้เพื่อสักการะแทน เช่น พระธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นต้น ต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยในครั้งแรกนั้นเป็นฝีมือของช่างชาวกรีก ซึ่งเป็นชนชาติที่เข้ามายึดครองอินเดีย จากการล่าอาณานิคมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ชาวกรีกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างผลงานด้านประติมากรรมเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ

ที่มาของสำนักสงฆ์อานันทคีรี

เมื่อ เดือน พย. 2553 คณะญาติโยมดำริที่จะสร้างสำนักสงฆ์ขึ้น จึงได้กราบนิมนต์พระอาจารย์อจโล มาสำรวจที่ดินประมาณ 57 ไร่บนยอดเขาแก่งงอย ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ท่านเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวปกคลุมไปด้วยผืนป่าและล้อมรอบด้วยขุนเขา สงบวิเวก เหมาะเป็นที่สัปปายะ ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมภาวนา ท่านจึงได้นำความกราบเรียนปรึกษาครูบาอาจารย์ และคณะสงฆ์ ซึ่งเห็นสมควรจัดตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่สนใจปฏิบัติธรรมและ เจริญสมาธิภาวนา  พระอาจารย์อนันต์ อภิญจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ จังหวัดระยอง ศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท ได้เมตตาตั้งชื่อสำนักสงฆ์แห่งนี้ว่า ..”อานันทคีรี” โดยนัยหนึ่งหมายถึง “พระอานนท์ ผู้เป็นเอตทัคคะเป็นเลิศในพุทธอุปัฏฐาก” นอกจากนี้การตั้งชื่อดังกล่าว ครูบาอาจารย์ก็มีเจตนารมณ์ที่จะเตือนสติเหล่าศิษยานุศิษย์ให้ตระหนักถึงความเป็นผู้ใฝ่รู้คู่คุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้อ่อนน้อมถึงพร้อมซึ่งความเพียร ดังเช่น ปฏิปทาของพระอานนท์

ประวัติพระอาจารย์อจโล

พระอาจารย์อจโล เกิดที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ท่านสนใจการฝึกสมาธิภาวนาตั้งแต่อายุ 20 ปี ท่านได้เดินทางมาประเทศไทยเมื่อครั้นอายุ 21 ปี และได้บรรพชาเป็นสามเณร ต่อมาได้อุปสมบทที่วัดหนองป่าพง โดยมีหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธฺมโม เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีครูบาอาจารย์อื่นที่สำคัญอาทิ หลวงพ่อสุเมโธ พระอาจารย์ปสันโน พระอาจารย์อนันต์ อภิญจโน พระอาจารย์ชยสาโร และพระอาจารย์กัลยาโณ…

สำนักสงฆ์อานันทคีรีก่อตั้งอยู่ที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พระอาจารย์อจโล มีความประสงค์ให้สำนักสงฆ์แห่งนี้มีความเรียบง่าย กลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นไปเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้มากที่สุด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อทั้งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งที่รายล้อมอยู่บริเวณใกล้เคียง

By | 2018-11-21T15:28:25+00:00 พฤศจิกายน 30th, 2017|ลูกค้าของเรา|ปิดความเห็น บน พระอาจารย์อจโล-สำนักสงฆ์อานันทคีรี