เจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลักขาวงดงาม กับความศักดิ์สิทธิ์แห่งปางทั้งสอง

//เจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลักขาวงดงาม กับความศักดิ์สิทธิ์แห่งปางทั้งสอง

เจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลักขาวงดงาม กับความศักดิ์สิทธิ์แห่งปางทั้งสอง

เจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลัก และปางต่างๆกับความศักดิ์สิทธิ์

               เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นตัวแทนแห่งความกตัญญูและอิทธิฤทธิ์บารมีโปรดสัตว์ ช่วยเหลือผู้คน ความงดงามและศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมล้วนเกิดจากจิตใจบริสุทธิ์ที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทาน เมื่อครั้งเสวยชาติเป็นองค์หญิงเมี่ยวซ่านพระธิดาแห่งกษัตริย์ผู้มีหัวใจใฝ่ธรรม ความศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ผู้คนชาวพุทธมหายานทั่วโลกศรัทธาพระองค์ คือ ความเชื่อศรัทธาถึงการช่วยเหลือ เมตตาต่อผู้คนและสัตว์โลกผู้น่าสงสารดุจมารดาที่รักบุตร สีขาวคือสีประจำพระองค์ของเจ้าแม่กวนอิมที่เล็งถึงความบริสุทธิ์  การบูชาเจ้าแม่กวนอิมโดยศรัทธาและเพิ่มความเลื่อมใสได้ถูกนำมาประยุกต์ โดยใช้หินอ่อน หรือหยกขาวพม่าแกะสลัก องค์พระโพธิ์สัว์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อสื่อถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระองค์เอง งานแกะสลักที่ ประณีตบวกกับสีของเนื้อหินอ่อนที่ขาวบริสุทธิ์ หนักแน่นทว่านุ่มนวลในลายเส้นสลักเสลาเป็น เจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลัก นับเป็นปฎิมากรรมหินอ่อนแกะสลักที่รวมทั้งความศรัทธาและศิลปะอันเลอค่าเข้าด้วยกัน

            เจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลัก ถูกออกแบบจากใจรักศรัทธาในองค์เจ้าแม่กวนอิมและศิลปะวิจิตรในหลายอิริยาบทที่สวยงามและเปี่ยมความหมาย เจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลักประทับยืนบนดอกบัวนั้นเชื่อกันว่าชาวพุทธผู้ศรัทธาจะนิยมกราบไหว้ขอพรเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุข ชีวิตเจริญรุ่งเรืองปราศจากทุกข์ จากตำนานได้กล่าวว่าเจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลักปางประทับยืนบนดอกบัว เป็นปางโปรดสัตว์ของพระโพธิสัตว์ในครั้งที่เจ้าแม่กวนอิมทรงบำเพ็ญทานบารมีสำเร็จ และได้ทำทานบารมียิ่งใหญ่ด้วยความกตัญญูโปรดธรรมแก่พระราชบิดาจนบรรลุธรรมกลับใจสำนึกบาป ดอกบัวนั้นเป็นดอกบัวที่เง็กเซียนฮ่องเต้เนรมิตรประทานให้ รองรับพระบาทเจ้าแม่กวนอิมเมื่อลอยลงมาจากอากาศ ด้วยทานบารมียิ่งใหญ่ในครั้งนั้นจึงส่งผลให้เกิดเป็นความศักดิ์สิทธิ์และเกิดพรแก่ผู้คนที่ศรัทธา เมื่อนำมาสลักเสลาเป็นเจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาวจึงยิ่งงดงามและบริสุทธิ์ทรงคุณค่า

นอกเหนือจากปางประทับยืนแล้ว ยังมีอีกปางหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน นั้นก็คือ ปางพันเนตรพันกร เจ้าแม่กวนอิมพันเนตรรพันกร เป็นปฎิมากรรมของเจ้าแม่กวนอิมอีกภาคหนึ่งมี่สวยงามวิจิตรอย่างยิ่ง ตำนานกล่าวว่า เป็นปางที่จำลองการเสด็จมาของเจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรภาคอิสตรี เสด็จทรงแสดงอภินิหารช่วยชาวจีนจากแม่น้ำฮวงโหวิปโยคหลากท่วมหนักเมื่อหมื่นปีก่อน เมื่อมีเสียงสวดอ้อนวอนถึงเจ้าแม่กวนอิมให้มาช่วย พระองค์จึงตั้งสัตย์บารมีแล้วอธิฐานให้เกิดกรพันกรและเนตรพันเนตรเพื่อช่วยผู้คน ชาวพุทธผู้ศรัทธาและนับถือเจ้าแม่กวนอิมเชื่อว่าหากได้กราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมพันเนตรพันกรแล้ว จะปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยพิบัติและการเดินทางทั้งไฟไหม้ อุทกภัย เครื่องบินตก เรืออับปาง รถคว่ำรถชน ด้วยบุญบารมีแห่งการบำเพ็ญเพียรยิ่งใหญ่ของเจ้าแม่กวนอิม ยิ่งเมื่อปรากฏในรูปแบบของปฎิมากรรมอันงดงามสลักเสลาเป็นเจ้าแม่กวนอิมหินสลักปางพันเนตรพันกรอันละเอียดยิ่งทรงคุณค่ามากยิ่งนัก

นับจากตำนานชาวพุทธมหายานจนถึงปัจจุบัน มีผู้คนจำนวนมากนับถือองค์เจ้าแม่กวนอิมทั้งในด้านของความรัก ความเมตตา และความกตัญญู ซึ่งในประเทศไทยเราก็มี ผู้คนจำนวนมากเช่นกันที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมอยู่มากมาย  ความเชื่อในเรื่องเทพแห่งความรัก ซึ่งการมอบความรักให้แก่กันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด จะอยู่ในรูปของคนรัก รักแบบครอบครัว รักเพื่อนพ้อง รักสรรพสัตว์ ก็ทำให้หัวใจผู้ให้และผู้รับชุ่มฉ่ำชื่นมื่นเช่นกัน สำหรับท่านที่สนใจ หรือพร้อมที่จะเปิดใจรับบูชาชาพระองค์ท่านมาที่บ้านหรือที่ทำงาน จะแบบรูปหรือแบบแกะสลักจากหินอ่อน หรือหยกขาวพม่าก็ขอให้บริเวณนั้นอย่ารก จัดให้เป็นสัดส่วนทำความสะอาด ดูแลให้ดีค่ะ ถวายน้ำทุกวัน ดอกไม้และผลไม้อาทิตย์ละครั้ง ไม่ควรถวายของคาวนะค่ะ เพราะพระองค์เป็นผู้ถือศีล มีจริยะ  หากเราบูชาเจ้าแม่กวนอิมด้วยจิตอันบริสุธิแล้ว พระองค์ท่านมักจะมาโปรดมนุษย์ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมเสมอ ไม่ว่าเราจะเป็นคนชาติใด ท่านเมตตาเสมอค่ะ เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วท่านจะมาโปรดค่ะ

คาถาสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)  3 ครั้ง

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม

เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต

ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซ่าผ่อออ

เทียงหล่อซิ้ง ตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง

เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊งนำมอม่อ ออป่อเยี้ย ปอล้อบิ๊ก

เมื่อสวดเสร็จแล้วกล่าวต่อว่า

….ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยมหาเมตตา มหากรุณา อันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุขสมปรารถนาทุกประการ จงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบนและเทพเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวลจงหมดสิ้นไป………..

By | 2017-12-31T17:54:02+00:00 พฤศจิกายน 27th, 2017|ฺเรื่องน่ารู้|ปิดความเห็น บน เจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลักขาวงดงาม กับความศักดิ์สิทธิ์แห่งปางทั้งสอง